Algemene voorwaarden


Aansprakelijkheid
Nagelstudio Espaço Mão Bella is niet aansprakelijk voor schade (van iedere aard) welke is ontstaan doordat Nagelstudio Espaço Mão Bella is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Espaço Mão Bella is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Afspraak is afspraak
Het kan altijd voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan om wat voor reden dan ook. Als een afspraak niet door kan gaan dan dient de cliënt dit tenminste 48 uur van te voren telefonisch tijdens de contacttijden of buiten de contacttijden (zie elders op de website) middels een SMS/WhatsApp aan Nagelstudio Espaço Mão Bella door te geven zodat een andere klant geholpen kan worden. Als de cliënt niet tijdig geannuleerd heeft of bij te laat komen (waardoor de afspraak verzet moet worden) kan Nagelstudio Espaço Mão Bella een vergoeding vragen tot max 50%. Overmacht kan altijd voorkomen en daar gaat Nagelstudio Espaço Mão Bella dan ook anders mee om. Ook vanuit Nagelstudio Espaço Mão Bella kan het zijn dat er door overmacht een afspraak afgezegd dient te worden wat nooit recht geeft op reclamaties. Indien Nagelstudio Espaço Mão Bella vermoedt dat er niet genoeg tijd meer is tot een volgende cliënt komt dan dient de afspraak verzet te worden. kom optijd! andere cliĆ«nten willen ook graag optijd geholpen worden zoals je zelf ook op tijd geholpen wilt worden.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Espaço Mão Bella het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Beschadiging & diefstal
Nagelstudio Espaço Mão Bella heeft het recht een schadevergoeding van de cliënt te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Espaço Mão Bella meldt diefstal altijd bij de politie.

Betaling
Nagelstudio Espaço Mão Bella vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio Espaço Mão Bella vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Nagelstudio Espaço Mão Bella is betaling in termijnen of overmaken via Rabobank internet bankieren ter plaatse mogelijk.

Geheimhouding
Nagelstudio Espaço Mão Bella is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Espaço Mão Bella verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Hygiëne
Hygiëne is erg belangrijk voor u als klant maar ook voor Nagelstudio Espaço Mão Bella maar ook voor u als cliënt, daarom desinfecteert Nagelstudio Espaço Mão Bella alle materialen waarmee Nagelstudio Espaço Mão Bella gewerkt heeft grondig na elke behandeling. Deze desinfectie middelen en desinfectie apparaat kunnen in de studio bezichtigd worden. De cliënt heeft zelf ook een plicht om de handen netjes en schoon te houden. Er mag in de studio niet gerookt worden en er worden geen huisdieren toegelaten. Schimmelnagels en andere aandoeningen door ziekte of een bacterie worden door Nagelstudio Espaço Mão Bella niet behandeld. Dit geldt ook voor de te ontharen gebieden waar u een aandoening heeft. Het advies van Nagelstudio Espaço Mão Bella aan de cliënt is, ga naar uw huisarts of specialist.

Klachten
Vindt de cliënt dat die niet goed behandeld is dan dient de cliënt dat gelijk te melden. Er zal, al dan niet direct, voor een passende oplossing voor beide partijen gezorgd worden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal dit schriftelijk vastgelegd worden en al dan niet met een externe partij voor een oplossing gezorgd worden. Aandoeningen ten gevolge van een behandeling, buiten een onverlaatbare en onzorgvuldige behandeling om, geven nimmer recht op reclamaties.

Nail art
Indien Nagelstudio Espaço Mão Bella een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelstudio Espaço Mão Bella. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Espaço Mão Bella. Nagelstudio Espaço Mão Bella mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagelstudio Espaço Mão Bella vóór de eerste behandeling van alle gegevens en/of, waarvan Nagelstudio Espaço Mão Bella aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Indien nodig kunnen de gegevens na de eerste behandeling aangevuld worden. Eventuele wijzigingen in de gegevens dient de cliënt zo spoedig mogelijk door te geven.

Nagelstudio Espaço Mão Bella neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar klantenbestand. Nagelstudio Espaço Mão Bella behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio Espaço Mão Bella zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Voor uw en onze veiligheid en onze eigendommen te beschermen hangen er camera's in en rond ons pand. er zullen geen beelden gemaakt worden van het gedeelte waar de ontharing plaats vindt. Nagelstudio Espaço Mão Bella vind dit te persoonlijk voor u als klant. De beelden zullen nooit openbaar gemaakt worden tenzij er aanleiding toe is door diefstal of conflicten. De beelden zullen dan alleen met politie of justitie gedeeld worden.

Wanneer wel / niet?
Kunstnagels worden pas gezet bij personen vanaf 16 jaar. Kunstnagels van een andere styliste worden nabehandeld tegen een eventuele meerprijs, dit is afhankelijk van de staat van de kunstnagels. In de meeste gevallen volstaat een nabehandeling zonder meerprijs, dit wordt voordat de behandeling start besproken.